Hyundai Transys

Hydra Application

Klient

Použité technológie
  • MSSQL
  • Oracle Database
  • PHP
  • Apache
  • Symfony framework
  • DyGraphs
  • Docker
  • VirtualBox

Úvod

Hyundai Transys sa zaoberá výrobou sedadiel do automobilov pre závod KIA v Tepličke nad Váhom. Výroba sedadiel prebieha na vypeňovacej linke, odkiaľ tieto postupujú na montážnu linku. Po záverečnej kontrole kvality sedadlá putujú do závodu KIA, kde sú následne montované do automobilov. Medzi výrobou sedadla a samotnou montážou pritom uplynie len niekoľko hodín, preto je potrebné, aby bol tento proces čo najoptimálnejší. Toho je možné dosiahnuť len presným plánovaním a odhalením prípadných porúch a odchýlok vo výrobnom procese už v zárodku. A práve za týmto účelom bola vytvorená aplikácia Hydra.

Výzva

Pôvodný postup bol založený na zdĺhavom manuálnom sťahovaní dát z obslužného terminálu na USB kľúč, ich spracovaní a následnom odhaľovaní odchýlok a plánovaní údržby. Hlavnou úlohou bolo zrýchliť a zautomatizovať proces získavania dát z výrobnej linky a ich následného spracovania vo forme reportov, aby bolo možné na zmeny reagovať operatívne. Hlavným problémom bola chýbajúca dokumentácia k výrobnej linke a jej softvéru, takže jediným zdrojom informácií boli dump-y z databázy a vzorové reporty.

Riešenie

Vytvorený systém pozostáva z backendovej a frontendovej časti. Backendová časť sa prostredníctvom siete priamo pripája na MSSQL databázu, do ktorej sa ukladajú dáta zo senzorov vo výrobnej linke. Dáta sú systémom následne spracované a optimalizované, pričom sú odstránené prebytočné údaje z nepripojených senzorov. Takto sú potom uložené do Oracle databázy, pre účely reportovania a archivácie.

Frontendová časť slúži na prezeranie dát zo snímačov vo forme grafov, pričom používateľovi umožňuje jednoducho zvoliť časové obdobie a sledované veličiny.

Dáta je taktiež možné filtrovať v závislosti od použitého robota alebo receptúry. Údaje z výroby sú navyše dostupné prakticky v reálnom čase, takže na všetky problémy je možné reagovať operatívne. Pracovník môže výsledky jednoducho stiahnuť vo forme grafov a tabuliek pre účely ďalšieho spracovania priamo zo svojho počítača, bez potreby návštevy výrobnej haly.

V prípade potreby je navyše možné systém jednoducho doplniť napríklad o e-mailové notifikácie v prípade prekročenia zadefinovaných limitných hodnôt.

Ako vám vieme pomôcť?

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás